Departament de Promoció Econòmica
Foment de l'Ocupació i Comerç

FAQ's EMPRESES AUTONOMS TREBALLADORS COVID19

Preguntes freqüents per a persones treballadores, autònomes i empreses - COVID-19

Sabem que estan sent uns dies complicats,  per això des de Promodespí seguim treballant per informar-te i donar resposta a les teves inquietuds.

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, ho pots fer a travès de:

  • Mail: promocio@sjdespi.net

PERGUNTES SOBRE RESTRICCIONS A LES ACTIVITATS LABORALS NO ESSENCIALS (Actualització a 30/3/2020)


QUI AFECTA EL PERMÍS RETRIBUÏT NO RECUPERABLE? 
De forma obligatòria, tots els treballadors i treballadores en actiu per compte d’altri, amb l’excepció dels serveis essencials i altres situacions que es detallen més endavant.

QUÉ COMPORTA EL PERMÍS RETRIBUÏT NO RECUPERABLE?
Els treballadors i treballadores no s’han de desplaçar als seus centres de treball per desenvolupar la seva activitat laboral i queden en situació de permís retribuït recuperable. Cobraran el salari amb normalitat. Quan acabi el període de restriccions, recuperaran progressivament les hores no realitzades de forma pactada amb l’empresa i garantint sempre els períodes de descans diari i setmanal.

QUIN ÉS EL PERÍODE DE VIGENCIA?
Del 30 de març al 9 d’abril, tots dos inclosos

HI HA EXCEPCIONS?
Sí, els treballadors i treballadores que formen part dels serveis essencials, els que actualment ja desenvolupen teletreball, els que estan en situació d’incapacitat temporal (baixa per malaltia) o amb el contracte suspès per causes legalment previstes i els afectats per ERTO. En tots aquests casos no es modifica la situació laboral.

I SI JA HAVIA PREVIST GAUDIR DE VACANCES?
Es podran recuperar els dies si s’acorda amb l’empresa

LES EMPRESES QUE NO SÓN SERVEIS ESSENCIALS PODEN MANTENIR UNA ACTIVITAT MÍNIMA? 
Sí, en cas de que sigui necessari, poden establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per mantenir l’activitat indispensable (per motius de seguretat, per exemple) i que, com a referència, serà la d’un cap de setmana ordinari o festiu.

HI HA PERÍODE DE'APLICACIÓ?
En el cas que sigui impossible interrompre de manera immediata l’activitat, el dilluns 30 de març les persones treballadores poden desenvolupar les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de forma irremeiable o desproporcionada la represa de l’activitat empresarial

QUINS SON AQUESTS SERVEIS ESSENCIALS?
Els treballadors i les treballadores de les següents activitats no estan afectats pel permís retribuït recuperable i per tant sí que han de continuar desenvolupant la seva activitat laboral desplaçant-se als seus centres de treball, segons el que estigui previst en cada cas:
- Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, tintoreries i bugaderies
- Comerç per internet, telefònic o correspondència (incloent-hi l’entrega)
- Servei de perruqueria a domicili
- Servei d’entrega a domicili d’hostaleria i restauració
- Subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural
- Infraestructures crítiques i empreses i proveïdors de serveis essencials
- Jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de justícia i altre personal al servei d’aquesta, han de seguir atenent les actuacions processals no suspeses
- Serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics, incloses les obres, serveis, subministraments i manteniment i seguretat dels edificis públics

- Cadena d’abastiment de productes de primera necessitat, incloent-hi aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, sanitaris i farmacèutics, des de l’origen fins a la venda en establiment
- Transport de persones i mercaderies i les activitats vinculades a garantir aquest transport per als casos en vigor durant l’estat d’alarma
- Forces i cossos de seguretat, institucions penitenciàries, salvament marítim, serveis de protecció civil, de salvament i extinció d’incendis, seguretat de mines, de trànsit i de seguretat viària
- Forces Armades
- Seguretat privada
- Centres, serveis i establiments sanitaris, d’atenció a gent gran, menors, persones dependents i amb discapacitat
- Personal dels centres d’investigació de projectes relacionats amb la COVID19
- Serveis funeraris
- Centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals
- Venda de premsa
- Mitjans de comunicació públics i privats, incloent-hi la impressió i distribució
- Serveis financers, bancaris i d’assegurances
- Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, incloent-hi els necessaris per al desenvolupament dels serveis públics i el seu teletreball
- Serveis essencials de protecció i atenció de víctimes de violència de gènere
- Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals no suspeses
- Assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents
- Personal laboral de notaries i registres per als serveis essencials establerts
- Serveis de neteja, manteniment, reparacions d’urgència i vigilància
- Gestió i recollida de residus perillosos, residus urbans, tractament d’aigües residuals, descontaminació i retirada d’animals morts
- Centres d’acollida de refugiats i d’immigrants
- Abastiment d’aigua potable
- Serveis meteorològics
- Servei postal universal de l’operador estatal
- Importació i subministrament de material sanitari, incloent-hi empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner, i en general corredors sanitaris

HE D'ANAR A TREBALLAR?

Si l'activitat de la teva empresa no ha estat suspesa pel decret d'estat d'alarma, has d'anar a treballar, excepte per raons de força major. Entre les raons de força major s'inclou l'impediment d'acudir al centre de treball pel tancament de carreteres dictat pel Ministeri de l'Interior en base a l'article 7.4 de l'decret d'estat d'alarma.

QUÈ PASSA AMB ELS TREBALLADORES INFECTATS O OBLIGATS A CONFINAR-SE?
Els treballadors d'empreses que continuïn obertes i que estiguin infectats per covid-19 o que estiguin aïllats de forma preventiva tenen les mateixes condicions que el personal que ha patit un accident laboral. En aquests casos la prestació equival al 75% de la base reguladora, a càrrec de l'administració. Fins ara les persones afectades pel coronavirus estaven en un règim d'incapacitat temporal per contingències comunes.

SI L'EMPRESA REALITZA UNA ACTIVITAT SUSPESA PEL DECRET D'ALARMA, QUÈ CAL FER?

El treballador o treballadora ha de continuar percebent una prestació, però l'empresa pot presentar un ERTO a causa de força major. Això comporta la suspensió de l'contracte de treball. Es deixa de treballar i de percebre el salari, però es té dret a la prestació per desocupació. Mentre l'autoritat laboral no verifiqui i dictamini la situació de força major, l'empresa ha de continuar abonant els salaris.

En tot cas, com es tracta d'una situació temporal, no procedeix l'acomiadament.

QUÈ PASSA SI L'EMPRESA ESTÀ OBLIGADA A REDUIR LA SEVA ACTIVITAT PER DECRET D'ALARMA?

Amb decret s'ha reduït de manera considerable el transport de viatgers. En aquest cas s'ha de continuar percebent el salari, però l'empresa pot presentar un ERTO a causa de força major, o una reducció de jornada derivada de força major. També pot fer una combinació d'ambdues. Això comporta la suspensió de l'contracte de treball. Es deixa de treballar i de percebre el salari, però es té dret a la prestació per desocupació. Mentre l'autoritat laboral no verifiqui i dictamini la situació de força major, l'empresa ha de continuar abonant els salaris.

En tot cas, com que es tracta d'una situació temporal, no procedeix l'acomiadament.

ES POT TANCAR O REDUIR LA CÀRREGA DE TREBALL PER FALTA DE CLIENTELA O SUBMINISTRAMENT EN ACTIVITATS NO AFECTADES PEL DECRET?

L'empresa pot presentar un ERTO per causes productives. Això comporta la suspensió de l'contracte de treball. Es deixa de treballar i de percebre el salari, però el treballador o treballadora té dret a la prestació per desocupació. En aquest cas no es precisa la verificació de l'autoritat laboral però s'ha d'instar un període de consultes amb la representació legal dels treballadors.

En tot cas, com que es tracta d'una situació temporal, no procedeix l'acomiadament.

QUI POT PRESENTAR UN ERTO?

Qualsevol empresa pot aplicar un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació, independentment de la seva dimensió. Està recollit en l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors.


QUÈ HAN DE JUSTIFICAR LES EMPRESES PER PRESENTAR UN ERTO?

Les empreses que decideixin aplicar un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació han de justificar degudament la mesura per "causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major", segons l'Estatut dels Treballadors. Tot indica que en aquest cas ho faran per raons de força major.

Els ERTO reben una especial atenció a fi de simplificar els procediments i requeriments (art. 22 i ss), en concret: la perdua d'activitat en conseqüència del Covid-19 tindrà la consideració de força major a efectes de suspensió de contractes o reducció de jornada. Els procediments de regulació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció s'assimilen més als de cuasa major. En concret, quan es reuneixin les condicions necessàries (art. 22.1):

  • L'empresa presentarà sol.licitud, acompanyada d'un informe relatiu a la vinculació de la perdua d¡activitat com conseqüència del COVID-19.
  • L'empresa comunicarà la sol.licitud als treballadors, als seus representats, facilitant còpia de l'informe referit
  • L'autoritat laboral tindrà 5 dies desde la data de sol.licitud per constatar l'existècnia de força major

A falta de força major: 

  • El periode de consultes no haurà d'excedir el termini de de 7 dies
  • L'informe de la Inspecció de Treball es realitzarà en el termini de 7 dies

QUIN PROCEDIMENT S'HA DE SEGUIR PER TRAMITAR UN ERTO?

En un primer moment s’ha de realitzar una comunicació prèvia i paral·lela a l’obertura del període de consultes a la representació legal de les persones treballadores (RLPT) i a l’autoritat laboral (AL).

En aquesta comunicació inicial s’haurà d’annexar un seguit de documentació que s’ha d’oferir físicament a la RLPT i annexar-la per internet a l’autoritat laboral. En el formulari que tan sols es pot adjuntar una fulla de càlcul relativa als centres de treball i persones treballadores afectades per la decisió i la resta de documentació s’haurà d’aportar en 24 hores a comptar des del moment de presentació mitjançant l’eina de la Generalitat “La meva carpeta”.

El procediment per presentar la comunicació a l’autoritat laboral per internet el podem seguir mitjançant el següent enllaç, on trobarem el formulari a omplir.

QUÈ SUPOSA UN ERTO?

Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació. El seu propi nom ens dóna una de les claus principals d'aquesta mesura que apliquen les empreses: la temporalitat. Les empreses poden suspendre contractes de treball o reduir jornades de manera momentània, quan travessin per dificultats tècniques i organitzatives que posin en risc la continuïtat de la companyia. És el que passa ara amb la crisi de l'coronavirus.

Les empreses quedaran exonerades de l'aportació empresarial a la Seguretat Social sempre que: tinguin menys de 50 treballadors (a data 29/02/2020) i es comprometin a mantenir els llocs de treball durant 6 mesos. Aquesta exoneració nomes serà d'aplicació als expedients inclosos en el procediemnt de força major (art. 22)

La exoneració serà aplicable a instancia de l'empresari.

QUANT COBREN LES I ELS AFECTATS PER UN ERTO?

Les treballadores i treballadors afectats per una suspensió temporal d'ocupació perceben la prestació per desocupació. La quantitat és un 70% de la base reguladora de la seva cotització a la Seguretat Social durant els 180 dies anteriors. En aquest càlcul no es tenen en compte les cotitzacions per hores extres. A partir del dia 181 de suspensió de l'contracte, les treballadores i treballadors comencen a percebre el 50% de la base reguladora.

Els treballadors podran accedir a la prestació de l'atur sense que això computi a efectes de consumir els periodes màxims de precepció. Tindran acces a prestació aquelles persones que no disposesin del periode de cotització necessari (art. 25). Es regula la presentació extemporania de les sol.licituds de la prestació (art. 26).


SI LA MEVA EMPRESA S'ACULL A UN ERTO I NO TINC EL TEMPS MÍNIM COTITZAT, COBRARÉ L'ATUR?

Sí, es podrà rebre una prestació contributiva durant el període de suspensió de contracte; s’han flexibilitzat els criteris d’accés sense tenir en compte els períodes de cotització, a més les quanties rebudes durant  aquest temps no es comptabilitzaran com a consumides tal i com s’estableix al Reial Decret – llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front al impacte econòmic i social del COVID-19. Cap II Art. 25

SÓC TREBALLADOR'A AFECTADA PER UN ERTO, COM PUC TRAMITAR LA PRESTACIÓ?
D'acord amb el SEPE, si una relació laboral s'ha vist suspesa per un ERTE, no s'ha de presentar la sol·licitut presencialment. El mateix SEPE s'encarregarà d'informar de com fer-la a través de l'empresa. 

L'EMPRESA POT PLANTEJAR TREBALLAR DES DE CASA?
El teletreball ha d'estar regulat a l'conveni col·lectiu o en acord d'empresa. Si no fos així, s'ha de pactar amb la RLT o, en absència d'aquesta, amb les mateixes persones treballadores. És una mesura molt recomanable en la situació excepcional, però en tot cas, el teletreball sempre és voluntari.

PUC SOL·LICITAR UN AJORNAMENT D'IMPOSTOS?
Sí. El requisit necessari per demanar-lo és que el deutor sigui persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2019, i afecta a retencions de treballadors o professionals, dels autònoms per pagaments a compte de la renda i de lloguers i a pagaments a compte de l'impost de societats. El termini serà de sis mesos i no es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament. Es poden ajornar fins a 30.000 euros. 

Per sol·licitar l'ajornament d'impostos, segueix les següents instruccions i comença la tramitació al següent enllaç.

PREGUNTES FREQÜENTS PER PERSONES AUTÒNOMES I EMPRESES

HI HA AJUDES A NIVELL ESTATAL?
El Govern estatal mobilitzarà fins 200.000 milions d'euros, quasi un 20% del PIB, en un pla de mesures econòmiques per mitigar l'impacte de l'COVID-19: Mesures econòmiques.

Aquest pla anunciat el 17 de març permetrà mobilitzar fins 200.000 milions d'euros durant aquest any. Aquestes mesures s'uneixen a les adoptades en matèria sanitària i de cobertura laboral al Consell de Ministres d'el passat 10 de març.

La major part de les mesures s'articulen mitjançant un reial decret llei de mesures urgents extraordinàries per a fer front al impacte econòmic i social del COVID-19, que recull de manera específica accions per reforçar el sector sanitari, protegir el benestar de les famílies i donar suport a les empreses afectades, en particular de el sector turístic i les pimes.

El reial decret llei publicat pot consultar al BOE fent clic aquí.

Tanmateix en el següent enllaç s'expliquen tots els ajuts 

ES PODRAN AJORNAR PAGAMENTS DE DECLARACIONS I AUTOLIQUIDACIONS?
En l’àmbit de la gestió tributària estatal, l’article 14 del recent publicat Reial Decret-Llei estableix que es concedirà l’ajornament dels pagament dels deutes tributaris corresponents a totes les declaracions i autoliquidacions el termini de presentació i pagament de les quals finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre i quan l’import total dels ajornaments no superi els 30.000 euros.

Aquest període englobarà les autoliquidacions corresponents als períodes de febrer, març, abril i del primer trimestre de 2020 i serà aplicable a les retencions i els pagaments a compte, els impostos repercutits -principalment l’Impost sobre el Valor Afegit- i els pagaments a compte de l’Impost sobre Societats.

No obstant, només aplicarà als subjectes passius amb un volum d’operacions en l’exercici 2019 inferior a 6.010.121,04 euros i, per conseqüent, no inclourà als contribuents considerats grans empreses.

El termini de l’ajornament serà de sis mesos i no es meritaran interessos de demora durant els tres primers mesos, a partir dels quals es meritarà un interès del 3,75 per cent.

SI SÓC AUTÒNOM, COM PUC TENIR UNA PRESTACIÓ PER CESSAMENT D'ACTIVITAT?

Els autònoms han de demostrar la caiguda dels seus ingressos i haver cotitzat durant 12 mesos continuats per a accedir als fons de prestació, que és d'un 70% de la base reguladora.

La Moncloa ha aprovat flexibilitzar l'accés a la prestació per cessament d'activitat dels autònoms perquè sigui compatible amb l'exoneració del pagament del pagament de quotes a la Seguretat Social així com acollir-se a un ERTO.

 

ES PODRAN AJORNAR PAGAMENTS DE DECLARACIONS I AUTOLIQUIDACIONS?

En l’àmbit de la gestió tributària estatal, l’article 14 del recent publicat Reial Decret-Llei estableix que es concedirà l’ajornament dels pagament dels deutes tributaris corresponents a totes les declaracions i autoliquidacions el termini de presentació i pagament de les quals finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre i quan l’import total dels ajornaments no superi els 30.000 euros.

Aquest període englobarà les autoliquidacions corresponents als períodes de febrer, març, abril i del primer trimestre de 2020 i serà aplicable a les retencions i els pagaments a compte, els impostos repercutits -principalment l’Impost sobre el Valor Afegit- i els pagaments a compte de l’Impost sobre Societats.

No obstant, només aplicarà als subjectes passius amb un volum d’operacions en l’exercici 2019 inferior a 6.010.121,04 euros i, per conseqüent, no inclourà als contribuents considerats grans empreses.

El termini de l’ajornament serà de sis mesos i no es meritaran interessos de demora durant els tres primers mesos, a partir dels quals es meritarà un interès del 3,75 per cent.

 

QUINS REQUISITS HAIG DE COMPLIR PER OPTAR A LES PRESTACIONS DE LA GENERALITAT?

Cal tenir domicili fiscal a Catalunya i estar d’alta al RETA, acreditar pèrdues respecte el mes de març de l’any anterior i ser activitat per la qual s’ha decretat tancament, així com no disposar d’altres fonts d’ingressos. El pagament serà únic per persona autònoma i de fins a 2.000 euros fins esgotar pressupost global. Aquesta prestació no es podrà sol·licitar fins l’1 d’abril, i és incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

 


Ajuntament de Sant Joan Despí

Departament de Promoció Econòmica, Foment de l'Ocupació i Comerç

Carrer de John F. Kennedy, 8.
08970 Sant Joan Despí.

De dilluns a divendres de 9 a 13:30 i de 16:30 a 19:00

Tel. 93 480 80 50
promocio@sjdespi.net